Ejendomsadministration

Ejer du en eller flere Udlejnings- eller Investeringsejendomme?

Som en del af vores ydelser er vi også leveringsdygtig i ejendomsadministration, og vi kender alle de opgaver og udfordringer, der findes i forbindelse med administration af ejendomme.

Vores ydelser

Opkrævninger
 • Opkrævning af leje og andre betalinger
 • Udsendelse af påkrav (påkravsgebyr tilfalder administrator)
 • Orienterer ejer om restancer efter aftale mellem ejer og administrator
 • Ophævelse af boliglejemål ved manglende betaling med mindre andet er aftalt
 • Oversender restancer til inkasso efter forudgående overholdelse af inkassolovens § 10
Lejereguleringer
 • Beregning og evt. varsling af omkostningsbestemt leje én gang årligt, sædvanligvis i september måned
 • Hvis en beregning af omkostningsbestemte leje i september måned ikke giver anledning til varsling af omkostningsbestemt leje, foretages i stedet varsling af øgede hensættelser til vedligeholdelse, beboelsesprocent m.v.
 • Beregning og varsling af regulering i ejendommens skatter og afgifter inden udgangen af maj med tilbagevirkende kraft fra 1. januar samme år
 • Beregning og opkrævning af aftalte lejestigninger
 • Kontrol med frister for varsling af lejeforhøjelse efter ”det lejedes værdi” og varsling efter aftale med udlejer
Forbrugsregnskaber og lignende
 • En gang årligt oversendes nødvendige oplysninger til målerfirma, der for ejers regning udarbejder regnskab
 • Forbrugsregnskab udsendes til lejere, og der foretages tilbage- eller efterbetaling
 • Antennebudget og evt. varsling én gang årligt (den lovlige administrationsudgift hertil tilkommer administrator)
 • Regulering af a/c beløb
 • Bestilling af måleraflæsning i forbindelse med fraflytninger
Betalinger
 • Alle faste betalinger afregnes efter fornøden kontrol
 • Andre betalinger; herunder reparationsudgifter o.lign., afregnes efter at være behørigt attesterede af ejer, vicevært, eller hvem der i øvrigt måtte være bemyndiget hertil
Lejerskifte
 • Modtagelse og bekræftelse af opsigelser samt orientering herom til eje
 • Indkaldelse til flyttesyn, der foretages af vicevært, eller af den ejer i øvrigt udpeger dertil
 • Foreløbig og endelig afregning overfor fraflytter
Ejendommens ansatte
 • Udbetaling af løn til fuldtidsansatte og én deltidsansat ved ejendommens drift. Ejer betaler gebyr til MultiData eller lignende
 • En gang årligt foretages lønregulering efter nærmere aftale med ejer
 • Indberetning til skattevæsen, ATP og eventuelle andre pligtige indberetninger
Beboerkontakt
 • Modtagelse af henvendelser fra lejere i det omfang disse ikke skal rettes til vicevært / varmemester
 • Behandling af henvendelser vedrørende lejlighedernes konto for indvendig vedligeholdelse
 • Behandling af klager fra lejere og over lejere
 • Løbende kontakt med beboerrepræsentation
 • Deltagelse i ét årligt beboermøde
Bogføring
 • Daglig bogføring af ind- og udbetalinger
 • Opbevaring af bilag i 5 år
 • Regnskabsaflæggelse m.v.
 • Månedlig restanceliste til ejer
 • Drifts- og statusoversigt hvert kvartal til ejer
 • Regnskab og pligtige meddelelser vedrørende vedligeholdelseskonti
 • Udskrift og afstemning af samtlige konti til ejendommens revisor med henblik på udarbejdelse af årsregnskab
Styring af tilsyn med ejendommen, ordinær vedligeholdelse m.v.
 • Håndværkstilkald i det omfang ydelsen ikke ligger hos vicevært / servicefirma
 • Abonnementsaftaler og forsikringer
 • Indgåelse af abonnementsaftaler som led  i ejendommens drift
 • Administrator har det fulde ansvar for, at ejendommen altid er forsikret i det omfang dette er muligt og ønsket af ejer. Flytning af forsikringer fra et selskab til et andet skal altid godkendes af ejer
 • Kontakt med myndigheder m.fl.
 • Lovpligtige indberetninger; herunder til Grundejernes Investeringsfond
 • Besvarelse af myndighedshenvendelser
 • Huslejenævns- og ankenævnssager vedrørende omkostningsbestemt leje i det omfang sagerne alene vedrører berettigelsen af budgetposter
 • Udlevering af nødvendige oplysninger til advokat i forbindelse med sager i fogedret og boligret

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores ydelser eller interesseret i at vide mere om hvordan vi i Sagsbehandlingen håndterer ejendomsadministration, ring da direkte til os på telefon 2614 0677.

Læs mere om ejendomsadministration Sagsbehandlingen Ejendomsadministrations hjemmeside her.

Vi bruger cookies. Cookies bruges til at huske dine indstillinger. Ved at klikke Ja giver du samtykke til denne brug af cookies.  Læs mere